×
Vyber jazyk
 

14 kwietnia 2020
#stopturow
 

Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku

Komisař Sinkevičius odpověděl na otázku poslance Evropského parlamentu Zdechovského ohledně dolu Turów

Dne 31. ledna 2020 europoslanec Tomáš Zdechovský položil následující parlamentní otázku:

Předmět: Porušování práva EU ve vztahu k životnímu prostředí ze strany Polska

"Na česko-polsko-německém trojmezí se nachází uhelný důl Turów. Těžba měla skončit k 30. 4. 2020. Jeho provozovatel PGE GIEK S.A. se rozhodl rozšířit těžbu až do roku 2044 na 30 km2 a 330 metrů pod úroveň terénu. Těžba bude mít prokazatelný negativní dopad na zdroj pitné vody pro cca 30 000 obyvatel na území ČR. V roce 2019 proběhlo v souladu s Úmluvou ESPOO posouzení vlivů přesahujících hranice států, v jehož rámci vydala ČR negativní stanovisko s ohledem na dopady pokračování těžby na dole Turów. I přesto vydal v lednu 2020 regionální ředitel ochrany přírody ve Wrocławi rozhodnutí o podmínkách životního prostředí k projektu pokračování těžby ložiska uhlí „Turów“, kterým udělil souhlas s pokračováním těžby. Ve vztahu k právu EU došlo k porušení Listiny základních práv, a to konkrétně článků 16, 37 a 41, dále k porušení článku 191 SFEU, porušení loajální spolupráce formulované v SEU, dále k nerespektování směrnice 92/43/EHS o ochraně živočichů a rostlin a také k porušení směrnice 2000/60/ES o rámci pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Kvůli tomuto postupu, ignorování stanoviska ČR, nerespektování mezistátního posuzování EIA a porušování práva EU, se dotazuji Evropské komise, zda tento problém monitoruje a zda bude v této věci vyvíjet aktivní kroky?"

Otázka je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu.

 

Dne 24. března 2020 komisař Virginijus Sinkevičius odpověděl jménem Evropské komise:

"Jak Komise uvedla v odpovědi na otázku k písemnému zodpovězení E-003916/2019, za schvalování projektů a správné provádění legislativy EU primárně odpovídají orgány veřejné moci členských států a v případě potřeby mohou zasáhnout soudy. Aplikace práva EU v konkrétních případech je proto v první řadě věcí příslušných polských orgánů, přičemž dotčené hospodářské subjekty mají plnit povinnosti uložené předpisy EU. Současně je Komise připravená v případě potřeby urychleně jednat.

V případě uhelného dolu Turów je nutno poznamenat, že ačkoliv bylo vydáno rozhodnutí o podmínkách životního prostředí, rozhodnutí o vydání povolení k prodloužení těžby v uhelném dole Turów zatím vydáno nebylo, neboť jednání příslušných orgánů dosud nebyla ukončena. Podle dostupných informací bylo českým environmentálním organizacím umožněno se proti rozšíření těžby odvolat.

Přesto Komise vývoj v této věci pozorně sleduje, a to i na základě informací uvedených ve stížnostech, jež obdržela. V souvislosti s tím Komise dne 24. února 2020 zahájila řízení EU Pilot s cílem posoudit, zda jsou povinnosti vyplývající z předpisů EU o ochraně životního prostředí dodržovány."

Odpověď je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu.

 

PGE bylo uděleno prodloužení těžební licence pro důl Turów 4 dny před zveřejněním odpovědi.

 

×
 
stopturow
Po zasedání Petičního výboru Evropského parlamentu se zdá být zřejmé, že Evropa si je (...)
Petiční výbor Evropského parlamentu řešil odpor proti dolu Turów. Firma potvrdila plán na těžbu (...)
Všechny, kdo se zajímají o problém Turowa, zveme ke sledování jednání Petičního výboru, které (...)
Ukončení hnědé energetiky se vyplácí všem a je neodvratné. Čím dříve si to národní (...)
PGE nepolevuje a všemi způsoby brání další provoz ložiska Turów, ignoruje přitom její vliv (...)
Za námi je webinář o problémech kolem ložiska Turów. Současně Evropská komise odpověděla na (...)
Transformaci regionu Turoszow se nedá vyhnout. Zdá se, že si toho začaly všímat také (...)
Prodloužení koncese na těžbu hnědého uhlí v dole Turów na dalších 6 let, vydané (...)
więcej
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons