×
Wybierz język
 

26 marca 2020
#stopturow
 

Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa

20 marca 2020 na stronie Sejmu opublikowano odpowiedź na interpelację nr 2685 posłanki Anity Sowińskiej w sprawie kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów do 2044 r.

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa

Zamieszczamy interesujący fragment:

Ad. 3) W jaki sposób Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamierza przekonać władze Republiki Czeskiej oraz Federalnej Republiki Niemiec do udzielenia odstępstwa od osiągnięcia celów Dyrektyw 2000/60/WE oraz 2006/118/WE dla wód powierzchniowych i podziemnych, na które wpływa odkrywka węgla brunatnego Turów, a które znajdują się poza terytorium RP lub które są wodami międzynarodowymi zarządzanymi wspólnie?

Dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje współpracę z właściwymi organami tych państw w celu przygotowania jednego międzynarodowego planu gospodarowania wodami lub zapewnienia koordynacji w jak największym stopniu na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza planu gospodarowania wodami, obejmującego obszar dorzecza znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie działań na tym obszarze dorzecza ukierunkowanych na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy – Prawo wodne. MGMiŻŚ realizuje te zadania w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Projekt międzynarodowego planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jest w początkowej fazie przygotowania. Udzielenie odstępstw będzie poprzedzone rzetelną analizą spełnienia warunków przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem, których można określić odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 4 RDW.

Warto również, nadmienić, iż temat planowanego rozszerzenia KWB Turów jest konsultowany w ramach Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Podstawą tych konsultacji są zapisy Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, podpisanej w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r. Strona polska, zarówno inwestor KWB Turów, państwowa służba hydrogeologiczna jak i polska część Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych, prowadzi współpracę ze stroną czeską w sposób zapewniający pełną transparentność działań w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia. Zarówno polska, jak i czeska część PL-CZ Komisji ds. Wód Granicznych ma świadomość wpływu postępowania transgranicznego dotyczącego KWB Turów na relacje dwustronne, stąd starania obu stron, by działać zgodnie z zapisami ww. umowy.

Kwestiami monitoringowymi w ramach PL-CZ Komisji zajmuje się Grupa robocza HyP (Grupa robocza do spraw hydrologii, hydrogeologii oraz osłony przeciwpowodziowej). Dokonuje zalecanych prac monitoringowych, wymiany danych, informacji i wspólnych pomiarów, w ustalonej częstotliwości i zakresie, na jaki pozwala stan techniczny obiektów monitoringu.

Polska część PL-CZ Komisji dokłada wszelkich starań, by działania prawne inwestora KWB Turów, jak i innych podmiotów (Ministerstwo Klimatu), które są odpowiedzialne za przedłużenie koncesji dla KWB Turów, były zgodne z zapisami Umowy między Rządem RP a RC o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, w szczególności z zapisami art. 1, 2 i 12, w kontekście uzgodnień dwustronnych wszystkich inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na stosunki wodne na terytorium drugiego państwa (a postępowaniem w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie w kopalni Turów „Kontynuacja wydobycia złóż węgla brunatnego Turów”). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Klimatu o uwzględnienie zapisów Umowy przy wydawaniu koncesji na wydobycie w Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

 

Cała odpowiedź jest dostępna na stronie sejm.gov.pl

 

×
 
stopturow
Transformacja regionu Turoszowa jest nieunikniona. Wydaje się, że zaczęły to dostrzegać również władze regionu (...)
Przedłużenie koncesji na wydobycie węgla brunatnego z odkrywki Turów przez Ministra Klimatu, nie oznacza (...)
Przedłużenie koncesji dla odkrywki Turów nie przeszło w Europie bez echa. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (...)
Spóźniona o jakieś dziewięć lat, z przekroczonym budżetem a do tego odbiorcami, którzy nie (...)
Spadająca opłacalność produkcji prądu z węgla brunatnego może przyczynić się do zamknęcia odkrywek i (...)
Kopalnia Turów z nielegalnie przedłużoną koncesją na wydobycie węgla?
Barbara Oksińska na łamacch Rzeczpospolitej pisze o braku zgody organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności (...)
 – kwaśne zderzenie z rzeczywistością
więcej
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe